امروز چهارشنبه  ۹ بهمن ۱۳۹۸
۱۳۹۸/۰۷/۰۲- ۱۲:۲۲

دیدار وزرای خارجه ایران و گرجستان در نیویورک

دیدار وزرای خارجه ایران و گرجستان در نیویورک

 دیداروزرایخارجهایرانوگرجستاندرنیویورک

طرفیندرایندیدارضمناستقبالازروندروبهرشدهمکاریهایدوجانبهازتوسعهروابطمردمیوهمکاریدربخشگردشگریاستقبالکردند.

داویتزالکالیانیدراینملاقات  ازمواضعدولتجمهوریاسلامیوحمایتاینکشورازتمامیتارضیگرجستانقدردانینمود.

متن دیدگاه
نظرات کاربران
تاکنون نظری ثبت نشده است

امتیاز شما