امروز يك شنبه  ۲۴ آذر ۱۳۹۸
2019/09/24 - 12:22

دیدار وزرای خارجه ایران و گرجستان در نیویورک

دیدار وزرای خارجه ایران و گرجستان در نیویورک

دیداروزرایخارجهایرانوگرجستاندرنیویورک

طرفیندرایندیدارضمناستقبالازروندروبهرشدهمکاریهایدوجانبهازتوسعهروابطمردمیوهمکاریدربخشگردشگریاستقبالکردند.

داویتزالکالیانیدراینملاقات  ازمواضعدولتجمهوریاسلامیوحمایتاینکشورازتمامیتارضیگرجستانقدردانینمود.

 

متن دیدگاه
نظرات کاربران
تاکنون نظری ثبت نشده است