ساعت کار بخش کنسولی سفارت
از دوشنبه تا جمعه (به استثنای پنج شنبه)
فقط صبح ها از ساعت 09:00 الی 12:00
ساعت کار سفارت در تفلیس
از دوشنبه تا جمعه
از ساعت 8:30 الی 17:00

گالری فیلم